prednosti-uporabe-raziskave-skrivnostn-nakup

Po opravljenem skrivnostnem nakupu (mystery shopping, angl.), skrivnostni kupec napiše natančno poročilo v vnaprej opredeljeni in dogovorjeni obliki, iz katerega lahko za vaše podjetje razberete številne koristne informacije. S kvantitativno in kvalitativno analizo tako pridobljenih informacij in ustreznimi ukrepi, ki sledijo skrivnostnim nakupom, ste lahko deležni naslednjih prednosti in koristi:

 • povečate zadovoljstvo kupcev in s tem pridobite več stalnih kupcev ali pritegnete nove,
 • povečate prodajo in s tem dobiček,
 • zaposlenim prikažete pomen njihovega odnosa s kupci in njihovo vlogo pri tem: vsak kupec šteje, vsak zaposleni je pomemben,
 • motivirate zaposlene, da so ves čas in z vsakim kupcem maksimalno profesionalni, ker nikoli ne vedo, kdaj imajo opravka s skrivnostnim kupcem,
 • izboljšate odnos svojih zaposlenih do kupcev, od česar imajo kupci takojšnjo korist,
 • zaznate morebitne pomanjkljivosti v odnosu do kupcev ali pri poslovanju in ukrepate preden jih zaznajo tudi kupci,
 • lažje načrtujete prihodnjo politiko poslovanja,
 • lažje predvidite in uganete želje kupcev,
 • zmanjšate stroške oglaševanja,
 • povečate svoje konkurenčne prednosti,
 • tekoče spremljate cenovno politiko in obnašanje konkurence.

Kaj ugotavljamo s storitvijo skrivnostni nakup ?

 • kako vaši zaposleni sprejemajo oziroma vzpostavijo prvi stik s kupcem (pozdrav, nasmeh, razpoloženje itd.),
 • kako so zaposleni kupcu v pomoč,
 • kakšen je odzivni čas zaposlenih,
 • kako se prodajno osebje odziva na ugovore strank,
 • na kakšen način (vsiljivo, pasivno itd.) prodajno osebje prodaja,
 • kako je biti vaš kupec,
 • kako se konkurenca obnaša do kupca (primerjalna analiza storitev in odnosa s kupcem),
 • kakšna je usklajenost poslovanja z internimi standardi oziroma zakonskimi predpisi,
 • kakšne so prodajne tehnike osebja in njihovo poznavanje proizvodov oziroma storitev,
 • kakšna je usposobljenost zaposlenih za delo, ki ga opravljajo.

Kako lahko uporabimo informacije zbrane pri storitvi skrivnostni nakup?

 • za primerjalno analizo poslovalnic v času in prostoru in vzpostavitev ustreznega sistema nagrajevanja po učinku in uspešnosti,
 • za primerjavo s konkurenco,
 • za opredelitev odstopanja od standardov in zakonskih predpisov,
 • za zaznavanje pomanjkljivosti v prodaji in odnosu do kupca,
 • kot osnovo za uvajanje sprememb v vedenju prodajnega osebja,
 • kot osnovo za motiviranje, nagrajevanje in izobraževanje prodajnega osebja,
 • za spremljanje učinkov vpeljanih sprememb pri obnašanju prodajnega osebja,
 • za merjenje vpliva sprememb izdelkov, sistema, pristopa zaposlenih, delovnega časa, oglaševanje itd. na kupca in prodajo,
 • kot osnovo za raziskavo zadovoljstva kupcev,

kot osnovo za opredelitev pričakovanj in ciljev svojega prodajnega osebja